fbpx

Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

Ochrana osobných údajov našich klientov ako aj iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky objasňujú, akým spôsobom chránime Vaše súkromie pri získavaní, spracovaní a inom nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov aNariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPR”).

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je obchodná spoločnosť ADOS Tereza s.r.o.., so sídlom Kustrova 2, 040 01 Košice, IČO: 36604976, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č.: 17868/V. Prevádzkovateľ má registrované doménové meno patriace webovej adrese www.ados-terezakosice.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle 0907 348 450, poštou na adrese Kustrova 2, 040 01 Košice alebo elektronicky na e-mailovej adrese ados.tereza1980@gmail.com.

Dotknutá osoba a spôsob získavania osobných údajov

Postavenie dotknutej osoby máte, ak spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pričom ich získavame niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • vyplnením webového formulára na našej webovej adrese www.ados-terezakosice.sk v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail, odoslaním ktorého nám poskytujete súhlas so spracovaním týchto Vašich osobných údajov,
 • používaním našej webovej adresy www.ados-terezakosice.sk prostredníctvom súborov cookies,
 • uchádzaním sa o prácu u prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom pre posúdenie splnenia požiadaviek viažucich sa na dané pracovné miesto,
 • iným kontaktovaním prevádzkovateľa (napr. e-mailom, cez Facebook Messenger, telefonicky, osobne), predovšetkým v súvislosti a v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie našich služieb. 

Spracúvanie súborov cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej adresy www.ados-terezakosice.sk a ktoré používame predovšetkým za účelom zberu štandardných informácií o návštevnosti webovej adresy a spôsobe jej využívania. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej webovej adrese www.ados-terezakosice.sk.    

Ochrana osobných údajov detí

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 16 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané zo všetkých databáz a úložísk prevádzkovateľa. V prípade ak ako zákonný zástupca dieťaťa budete mať podozrenie, že Vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje žiadame Vás, aby ste nás v tejto súvislosti kontaktovali na e-mailovej adrese ados.tereza1980@gmail.com, a to za účelom schválenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo ich výmazu.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, plniť zákonné a zmluvné povinnosti ako aj chrániť oprávnené záujmy prevádzkovateľa, našich klientov, ako aj iných fyzických osôb.  


Vaše osobné údaje spracúvame na účely a na základe nižšie uvedených právnych základov:

ÚčelPrávny základ
Poskytovanie marketingových služiebplnenie zmluvných povinností, GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník
Poskytovanie iných ako marketingových služiebplnenie zmluvných povinností, GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník
Marketingové účelyGDPR, zákon o elektronických komunikáciách, zákon o reklame, zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník
Štatistické a archívne účelyGDPR, zákon o archívoch a registratúrach, zákon o štátnej štatistike
Personálne a mzdové účelyZákonník práce, osobitné zákony v oblasti pracovného a daňového práva, zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia
Účtovné a daňové účelyZákon o účtovníctve, osobitné zákony v oblasti správy daní
Plnenie iných zákonných povinnostíGDPR a iné osobitné zákony

Zabezpečenie, sprístupňovanie a zálohovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Tieto osoby sú zároveň zaviazané povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami ako prevádzkovateľom.

Bez súhlasu dotknutej osoby nie sú jej osobné údaje sprístupnené žiadnej inej tretej strane, okrem prípadov, ak je to nevyhnutné na spracovanie dopytu alebo plnenie zákonných alebo zmluvných povinností. V tom prípade sa sprístupnenie realizuje len v nevyhnutnej miere, a to len príjemcovi, ktorý poskytuje dostatočné záruky prijatia primeraných technických a organizačných opatrení na zákonné spracúvanie osobných údajov.  

Nerealizujeme cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín, t.j. mimo členských štátov Európskej únie alebo zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Na zabezpečenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, využívame služby a aplikácie tretích strán, a to najmä:

 • služby Google Analytics za účelom analýzy návštevnosti našej webovej adresy, a teda predovšetkým na overenie toho, či je naša webová adresa pre Vás a iných užívateľov zaujímavá a neklesá jej návštevnosť,
 • služieb Google AdWords a Facebook Pixel za účelom personalizácie reklamy, a teda predovšetkým na to, aby sme zabezpečili zobrazovanie reklamy našej webovej adresy hlavne tým užívateľom, ktorí môžu mať o náš obsah, služby a produkty záujem.

Vaše osobné údaje sú zálohované na záložných úložiskách, ktoré slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané bezodkladne potom ako to bude možné.

Uchovávanie osobných údajov

Ako prevádzkovateľ uchovávame Vaše osobné údaje najviac po dobu, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania vyplýva z príslušných právnych predpisov. V prípade osobných údajov získaných prostredníctvom webového formulára, sú tieto uchované iba po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vášho dopytu,  maximálne však na dobu 12 kalendárnych mesiacov. Ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, po jeho odvolaní osobné údaje ďalej nespracúvame na daný účel. Tým však nie je dotknuté ďalšie spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby na inom právnom základe, najmä pokiaľ ide o plnenie zákonných povinností.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov tieto práva:

 • Právo odvolať súhlas v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom, a to na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
 • Právo na opravu ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. V tom prípade máte právo požiadať nás, aby sme tieto údaje opravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (zabudnutie) môžete uplatniť napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, v prípade zákonom stanovených povinností, ktorými sme viazaní, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania v prípade, ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo ak si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajovmôžete uplatniť prostredníctvom žiadosti o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať voči spracúvaniu údajov je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. Budeme radi, ak predtým ako podáte tento návrh, sa skontaktujete s nami, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť. Návrh sa podáva dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo : +421/2/3231 3214, e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Uplatnenie práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba si môžete uplatniť svoje práva u nás ako prevádzkovateľa, a to písomne na adrese ADOS Tereza s.r.o.., so sídlom Kustrova 2, 040 01 Košice alebo elektronicky na emailovej adrese ados.tereza1980@gmail.com. Ako prevádzkovateľ Vám poskytneme informácie o opatreniach, ktoré sme na základe Vašej žiadosti prijali do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O týchto skutočnostiach Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s uvedením dôvodov predĺženia lehoty. Na Vašu žiadosť odpovieme v takej podobe, v akej nám bola doručená, ak ako dotknutá osoba nepožiadate o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Vzhľadom na to, že ochrana osobných údajov nie je jednorazovou záležitosťou, niektoré informácie obsiahnuté v týchto podmienkach sa môžu zmeniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo tieto podmienky upraviť alebo zmeniť. Nové znenie podmienok zverejníme na webovej adrese www.ados-terezakosice.sk.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2021.

Ados Tereza Košice 2021. Vytvorilo KPi media.